ردیف

 

 

نام آزمایشگاه

نام شهرستان

ردیف

نام آزمایشگاه

نام شهرستان

 

1

دکتر قیصری

میناب

16

دکتر سبحانی

بندرعباس

2

 

دکتر زرین نعل (سینا)

میناب

17

دکتر یزدان پناه (ایرانیان )

بندرعباس

 

3

دکتر صفرزاده(دانش)

میناب

18

دکتر شکرخوار(فارابی)

بندرعباس

 

4

دکتر حیدری

رودان

19

دکتر خیاطیان(حکیمان)

بندرعباس

5

 

دکتر ریانی (خیریه حضرت ابوالفضل(ع))

رودان

20

دکتر موسوی

بندرعباس

 

6

دکتر مهدی زاده(سینا)

بندرلنگه

21

دکتر حسنی (پاستور)

بندرعباس

 

7

دکتر مرتضوی (پارسیان مرحوم دکتر نصراللهی)

پارسیان

22

دکتر جعفریان (مهر)

بندرعباس

 

8

ایرانیان کیش

کیش

23

دکتر بنی هاشمی

بندرعباس

 

9

منطقه آزاد کیش

کیش

24

دکتر نجاتی زاده (ژنتیک)

بندرعباس

10

 

دکتر تحریریان

بستک

25

دکتر محمدی (پارس)

بندرعباس

11

 

دکتر قاسمیان

حاجی آباد

26

دکتر ذاکری (بیمارستان ام لیلا)

بندرعباس

 

12

دکتر جعفری (دکتر حیدری )

قشم

27

دکتر ابوالقاسمی (بیمارستان امام رضا(ع))

بندرعباس

 

13

دکتر منتظری(آپادانا)

بندرعباس

28

 

 

 

14

دکتر دهقانی (دی)

بندرعباس

29

 

 

15

 

دکتر کردستانی و مصلی نزاد(رازی)

بندرعباس

30