نام واحد : واحد امور دندانپزشکی

 شرح وظايف:

  - بازدید از ( مطبهای دندانپزشکی  ، درمانگاههای دندانپزشکی ، دندانپزشکی درمانگاههای عمومی ، کمک دندانپزشکان تجربی ، لابراتوارهای دندانسازی ،        دندانسازان  تبصره ۵ ) در کل استان هرمزگان

  - بازدید و نظارت و پیگیری امور دندانپزشکی شبکه ها در استان

 - بررسیها  و  بازدیدهای لازم در فرآیند پیگیری شکایات و در صورت نیاز  ارسال به سازمان نظام پزشکی

 - پیگیری موارد مداخله غیر مجاز در درمانهای دندانپزشکی و تعطیلی آنها

 - گواهی انجام کار برای دندانپزشکان جهت اخذ مدرک تحصیلی، نظام پزشکی  وغیره.

 - صدور  و تمدید پروانه کار (لابراتوارهای دندانسازی ، بهداران تجربی دندان  ، کمک دندانپزشکان تجربی )  

 - بازدید درمانگاههای دندانپزشکی  جهت طرح  در کمیسیون ماده ۲۰ جهت صدور موافقت اصولی

 - تکمیل پرونده ها و بررسی تخلفات در امور دندانپزشکی جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۱

 - سمینار در معاونت درمان و ارائه آموزشهای لازم به کارشناسان  شبکه ها  و کارشناسان مربوطه

 - نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستور العملهاي وزارت متبوع  ونظارت برتعرفه ها

 معرفی مسئول واحد : 

نام و نام خانوادگی :  ناصر  کمالی                                           سمت :    مسئول واحد دندانپزشکی

مدرک تحصیلی  :  دکترا                                                      رشته تحصیلی :     دندانپزشکی

سنوات شغلی :    25 سال

سوابق اجرایی:          

 -  مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس

 - رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

 شرح وظایف مسئول واحد :

 -پیگیری و رسیدگی درخصوص عملکرد واحد دندانپزشکی

 -نظارت بر کلیه مراکز دندانپزشکی و پیرادندانپزشکی اعم از بخش دولتی و خصوصی مانند مطبها ، درمانگاهها ، واحدهای  دندانپزشکی مراکز درمانی ، لابراتورها و کارگاههای دندانسازی تجربی

-همکاری با سازمان نظام پزشکی جهت انجام امور مربوط به دندانپزشکان

-پیگیری جهت تطبیق و عمل به آئین نامه ها و بخشنامه های وزارت مطبوع در استان 

-انجام امور اداری مربوط به دندانپزشکان و دندانسازان در خصوص تائید و صدور گواهی اشتغال

-رسیدگی به شکایات مردمی در حوزه دندانپزشکی 

 

معرفی کارشناس واحد : 

نام و نام خانوادگی : محسن رضا   قانع                                   سمت : کارشناس نظارت بر درمان 

مدرک تحصیلی  :  کارشناسی                                              رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات – فوریتهای پزشکی

سنوات شغلی :    19سال

 سوابق اجرایی:

        مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی  بندرعباس

          کارشناس کارافرینی معاونت درمان

          معاون امور اداری معاونت درمان

          کارشناس تجهیزات پزشکی  معاونت درمان

  شرح وظایف کارشناس واحد :

    -آشنایی و اطلاع کامل با دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از دانشگاه

    -تکمیل چک لیست بازید از واحد های دندان پزشکی استان و ارائه گزارش به  رئیس اداره ارزشیابی و نظارت بر درمان و معاون درمان

 - تشکیل پرونده الکترونی ازسوابق و مشخصات دندانپزشکان استان

 - هماهنگی درون بخشی و برون بخشی و برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف واحد دندانپزشکی در قالب برنامه زمانبندی

 - بازدید و پایش منظم از واحدهای ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی  و ارائه پس خوراند به رئیس اداره ارزشیابی و نظارت بر درمان ومعاون درمان

 آئین نامه و دستورالعملها :

-آئین نامه درمانگاه دندانپزشکی عمومی و همراه باخدمات  بیهوشی

-مراحل صدور مجوزهاي قانوني تاسیس لابراتورهای دندانپزشکی

-مقررات مربوط به مطبها و درمانگاههای دندانپزشکی

-داروهای اورژانسی در مراکز دندانپزشکی