* فرآیندهای مرکز:

      1.فرآیند درخواست پذیرش از داخل استان به خارج از استان

       از بیمارستانهای شهرستان به مرکز استان

       2.ثبت و پیگری شکایات تلفنی

       3.اعلام خرابی دستگاه ها و تجهیزات پزشکی

       4.پایش مرکز با استفاده از دوربین مدار بسته 

       5.فرآیند اعزام توسط بالگرد