با مدیریت احمد حقیری

راحیل خورگویی        پزشک عمومی

سمانه خواجی          پزشک عمومی

شیما محمودی          کارشناس پرستاری

مریم امینی               کارشناس پرستاری

فریماه تمدنی             کارشناس پرستاری

مریم بهمن زاده          کارشناس پرستاری

محبوبه سالاری          کارشناس پرستاری

سعیده قاسمی             کارشناس  پرستاری

معصومه اخوان          کارشناس پرستاری

فرنگیس عامری         کارشناس پرستاری

 فاطمه ایزدی            کارشناس مامایی

سمیرا کمالپور           کارشناس مامایی

محبوبه عمرانی        کارشناس پرستاری-ارشد مدیریت آموزشی