چشم انداز:

مرکز پایش مراقبت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

هرمزگان در نظر دارد در سطح قطب جنوب به عنوان دومین مرکز MCMCمطابق با

استاندارد ملی مطرح گردد.