استراتژی مرکز:

-          توسعه سطح پایش مراقبت های بالینی

-           

-          تسهیل فرآیند ثبت و پیگیری شکایات

-           

-          تسهیل در فرآیند اعزام مناسب و موٍثر بیماران