اتصال سامانه قاصدک به سامانه سجاد 

 

با عنایت به اینکه اطمینان از صحت اطلاعات درآمدی بخش‌ها و بیمارستان‌ها یکی از زیرساخت های اصلی اجرای صحیح دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد می باشد، هر روشی که بتواند زیرساخت های لازم برای صحت سنجی درآمدهای بیمارستان را فراهم نماید، کمک شایانی به کاهش بار کاری بیمارستان ها برای ورود اطلاعات و افزایش صحت اطلاعات خواهد نمود. 
از آنجا که اطلاعات درآمدی تمامی بیمارستان های دانشگاهی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سامانه سجاد متمرکز می‌باشد و همچنین امکان دریافت جزئیات اطلاعات درآمدی به تفکیک درآمد مستقیم و غیر مستقیم بخش ها و جزء حرفه ای پزشکان در این سامانه فراهم شده است و با عنایت به اینکه با هماهنگی‌های به‌عمل آمده با تولیدکنندگان سامانه های قاصدک و سجاد، اطلاعات دسترسی به تایمکس کارکنان نیز دراین سامانه فراهم شده است، امکان اتصال سامانه قاصدک و سجاد جهت دریافت اطلاعات عملکرد کارکنان و درآمد بیمارستان ها و جزء حرفه ای پزشکان فراهم و مراحل آزمایشی آن در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با موفقیت طی گردیده است.
در اولین همایش مسئولین سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی، پس از ارائه گزارش نحوه اتصال این دوسامانه، مقرر گردید با توجه به عملکرد شایسته علوم پزشکی هرمزگان تا پایان سال جاری شرایط اتصال توسط این دانشگاه به عنوان پایلوت کشوری فراهم گردد. 
اتصال این دو سامانه، ضمن جلوگیری از بروز خطا در ثبت اطلاعات، باعث کاهش حجم کاری کابران سامانه قاصدک و افزایش صحت و دقت اطلاعات عملکرد پزشکان، کارکنان و بخش‌های بیمارستان خواهد شد.