مصوبه کارگروه بازتوزیع درآمد های اختصاصی دانشگاه در خصوص ویزیت کلینیک های ویژه

 

با توجه به مصوبه کارگروه بازتوزیع درآمد های اختصاصی دانشگاه ، ویزیت و ارتقای ویزیت و پروسجرهای درمانی در کلینیک های وابسته به بیمارستان که در فضای درمانگاهی ارائه خدمت می کنند،  از پلکان خارج و 60 درصد در سیستم قاصدک  وارد گردد.