قابل توجه بیمارستان هایی که تاکنون موفق به اخذ تاییدیه دبیرخانه پرداخت مبتنی بر عملکرد جهت ماه های مرداد و شهریور نشدند

 

 آخرین جلسه ی صحت سنجی سال 94 در روز دوشنبه مورخ 24/12/94 در محل سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار می گردد؛ لذا خواهشمند است با در دست داشتن مستندات زیر که به تایید مسئولین مربوطه رسیده است جهت بایگانی در دبیرخانه، در جلسه حضور به هم رسانیده تا تاییدیه مورد لزوم را اخذ نمایید.


1-فایل اکسل محاسبه سهم بخش ها به همراه قاصدکیار تکمیل شده برای هر ماه

2-تاییدیه درآمد به همراه اکسل مربوطه

3-جز حرفه ای پزشکان به ریز گروه خدمت و جمع کل خروجی HIS

4-درآمد بخش ها خروجی HIS

5-کسورات بیمه ای لحاظ شده در سیستم HIS به همراه مستندات کسورات بیمه ای (فایل اکسل)

6-گزارش دارو و تجهیزات مصرفی به همراه هتلینگ بخش ها -خروجی HIS

7-گزارش تایمکس کلیه پرسنل و برنامه شیفتی

8-مستندات نمرات کیفی پرسنل و بخش ها

 

13:36:34چهارشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٤