بانک دانش

 

 

برای دانلود بسته آموزشی شماره (1)، محاسبه سهم بخش، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بسته آموزشی شماره (2)، پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بسته آموزشی شماره (3)، محاسبه درآمد بخش و بیمارستان، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بسته آموزشی شماره (4)، محاسبه سقف رقم قابل توزیع پزشکان، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بسته آموزشی شماره (5)، سهم مدیریت، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بسته آموزشی شماره (6)، تعیین شیفت در گردش بودن یا نبودن بخش/واحدها، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بسته آموزشی شماره (7)، محاسبه و اعمال سقف رقم قابل توزیع کارکنان غیرپزشک، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بسته آموزشی شماره (8)، تعریف کارکنان چند پیشه، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بسته آموزشی شماره (9)، محاسبه و اعمال ضریب کیفی عملکرد بخش/واحد، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بسته آموزشی شماره (10)، راهنمای استفاده از پردازش‌گر پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک‌یار)، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود، پردازش‌گر پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک‌یار)، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بسته آموزشی شماره (11)، سنجش کیفیت عملکرد پزشکان و کارکنان غیرپزشک، اینجا کلیک کنید.

بیمارستان‌هایی که موفق به استفاده از پردازشگر قاصدک‌یار نشده‌اند، می‌توانند از این ویرایش پردازش‌گر پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک‌یار) استفاده کننند. 

برای دانلود بسته آموزشی شماره (12)، تعیین ومحاسبه ضریب آنکالی، اینجا کلیک کنید.