سامانه های صدور پروانه

ردیف

شرح

آدرس سامانه

1

صدور پروانه ها مراکز درمانی و موسسات پزشکی

http://parvaneh.behdasht.gov.ir