مدیر درمان

نام و نام خانوادگی : ابراهیم حسن نژاد گراشی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

سنوات شغلی:14 سال

سوابق اجرایی:

*مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

*معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

*رئیس اداره پاسخگویی و رسیدگی به شکایات دانشگاه

*مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

*مشاور ریاست دانشگاه در امور ایثارگران و رزمندگان

  *مشاور و مدیر تعالی و توسعه طب سنتی دانشگاه

شرح وظایف

1. مدیریت واحد های سلامت مادر و کودک، شورای پزشکی، MMT، حاکمیت بالینی ،توزیع نیروهای تخصصی ، و بیماری های خاص در معاونت درمان

2. برنامه‌ريزى و ارائه طرح براى ارتقاى کيفى و کمى امور درمانى در سطح استان اعم از دولتى، خصوصى و ....

3. پيگيرى مسائل و مشکلات تشخيصى و درمانى موجود در استان و بررسى و ارئه راه حل هاى مناسب جهت رفع آنها.

4.  برنامه ريزى طرح هاى بيمارستانى کوتاه مدت و دراز مدت و فعاليت هاى مراکز درمانى با توجه به امکانات هر يک از آنها به منظور ايجاد سهولت پذيرش بيماران و رضايتمندى ارباب رجوع.

5.  بررسى ضرورت گسترش واحدهاى تشخيصى و درمانى در استان اعم از دولتى و غير دولتى با توجه به امکانات ، نيازها و سياست هاى وزارت متبوع.

6. برنامه ریزی برای توسعه و تعالی خدمات بالینی در خدمات تشخيصى درمانى.  برنامه ریزی و اجرای نظام مراقبتی عفونت های بیمارستانی.

7. هماهنگ با معاونت محترم توسعه دانشگاه در نحوه تامين و توزيع نيروى انسانى در مراکز درمانى تابعه.

8. تامين و توزيع نيرو هاي تخصصي پزشكي در مراكز درماني تابعه براساس سياست هاي دانشگاه و وزارت متبوع.

9. ايجاد هماهنگى هاى درون بخشى و بين بخشى جهت ارتقاى سطح کيفى امور درمانى در سطح استان.

10. توانمندسازی نيروي هاي درماني در بخش دولتي و خصوصي.

11.  انجام هماهنگى هاى لازم و کسب دستورالعمل هاى مربوطه از مسئولين ذيربط در دانشگاه و وزارت متبوع.

12.  همکاری در برگزاری همایش ها و مراسم های کشوری و جهانی.

13.  هماهنگي و جلب همكاري هاي درون بخشي و برون بخشي و ساير بخش هاي اجتماعي، اقتصادي به منظور پيشبرد برنامه ها

14.  تهيه و ارسال گزارش عملكرد به مسئولين مربوطه


 کارشناس مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

نام و نام خانوادگی : ناهید شهابی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ارتقاء سلامت، کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سنوات شغلی: 2 سال

سوابق اجرایی: کارشناس حاکمیت بالینی معاونت درمان