واحد درمان سوء  مصرف مواد

 

        .معرفی کارشناسان و مسئول واحد

 

                                                                                 

 

  .تعریف عملکردی اعتیاد                     .معرفی مراکز ترک اعتیاد در استان هرمزگان                           . مراکز ترک اعتیاد


  پروتکل درمان سوء مصرف مواد