معرفی مسئول واحد

  مسئول واحد درمان سوءمصرف مواد                                                                                                 

 نام و نام خانوادگی : مرضیه شهسواری پور                                                                   مدرک تحصیلی: فوق لیسانس        

                                                                                                                                                                                                 شرح وظایف مسئول واحد: 

  تشکیل کمیته درمان وحمایت های اجتماعی- تشکیل کمیته منطقه ای داروهای آگونیست- تشکیل کمیته نظارت استانی- پاسخ به نامه های ارجاعی

   پیگیری برگزاری دوره های باز آموزی برای پزشکان وروانشناسان- بازدید گروهی در قالب کمیته نظارت استانی- انعقاد قرار داد با مرکز ماده 16-پی گیری و

   رسیدگی به شکایات از مراکز

 


  معرفی کارشناس واحد:

   نام و نام خانوادگی: داوود مهرجو                                                                 سمت: کارشناس نظارت بر درمان  

   مدرک تحصیلی:تکنسین فوریت های پزشکی                                              رشته تحصیلی:فوریت های پزشکی  

   سنوات شغلی:28سال                            

      سوابق اجرایی:  

       شرح وظایف:                                                                                                                                                    

       ثبت اطلاعات مراکز درمان - صدور وتمدید مجوز داروی آگونیست - ارسال آمار به وزارت  بهداشت از طریق پورتال--تهیه فرمت آمارسه ماهه جهت ارسال 

       به مراکز- سطح بندی مراکز ترک اعتیاد استان- تهیه کتابچه ای تحت عنوان تاریخچه مراکز درمان اعتیاد- بازدید از مراکز درمان اعتیاد -

 


معرفی کارشناس واحد:                                                                                                     

  نام و نام خانوادگی: طیبه فیروزی                                                                                        سمت : کارشناس نظارت بر درمان 

   مدرک تحصیلی:لیسانس                                                                                           رشته تحصیلی:حسابداری           

   سنوات شغلی:10 سال

    شرح وظایف  :                                            

      1.ارسال آمار به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

       2.تشکیل پرونده مراکز و تایید پرسنل مرکز

      3.تایید داروی متادون مراکز بندرعباس

     4.ثبت اطلاعات مراکز درمان سوء مصرف مواد در سامانه کشوری

      5.تکمیل کردن پرونده های مراکز جهت طرح در کمیته 31

       6.پیگیری و هماهنگی برای گرفتن مجوز دوره های مربوط ویژه  روانشناسان و پزشکان

        7.رسیدگی به بیماران ارجاعی از زندان

        8.بازدید از مراکز درمان سوء مصرف مواد

        9.رسیدگی به بیماران ارجاعی از مرکز ماده 16

       10.رسیدگی به شکایات از مراکز و تخلفات مراکز

      11.بایگانی نامه های دارو بصورت رایانه ای و دستی