نام و نام خانوادگی: سیما عابدینی                                                                     سمت:  مدیر پرستاری

  مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت                  

رشته تحصیلی: لیسانس پرستاری – فوق لیسانس مدیریت   

سنوات شغلی:  28 سال                                                                               سوابق اجرایی:  28 سال

شرح وظایف مسئول واحد:

 حيطه برنامه ريزي :

1-  برنامه ريزي جهت بررسي ، شناخت وضعيت پرستاري دانشگاه

2-  برنامه ريزي جهت تعيين اهداف كمي و كيفي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت و راه بردهاي هماهنگ با سياست وزارت متبوع

3-  برنامه ريزي جهت بهبود مداوم كيفيت خدمات پرستاري

4-  برنامه ريزي و تعيين راهبرد جهت انجام آموزشهاي مداوم و مورد نياز كاركنان پرستاري ، در داخل و خارج از كشور با هماهنگي و همكاري مراكز ذيربط

5-  برنامه ريزي جهت استقرار برنامه اي جامع جهت آموزش سلامت به مددجو

6-  برنامه ريزي جهت تعيين و تدوين استانداردهاي كمي و كيفي پرستاري و بازنگري مستمر آنها

7- برنامه ريزي جهت ارزيابي و ارزشيابي مستمر ارائه خدمات پرستاري دانشگاه

8-  برنامه ريزي جهت تعيين و تدوين شرح وظايف كاركنان و شرايط احراز مشاغل پرستاري و بازنگري مستمر آنها

9-  برنامه ريزي به منظور تنظيم و تعيين ضوابط ، مقررات و آيين نامه اي حرفه اي با همكاري مراكز ذيربط

10- برنامه ريزي جهت ارائه ، اجرا و بكار گيري پژوهشهاي پرستاري

11-برنامه ريزي جهت شناخت مسائل و مشكلات كاركنان پرستاري و نارسائيهاي حرفه اي و ارائه راهكارهاي عملي

 حيطه سازماندهي :

1-  سازماندهي منابع انساني ، امكانات و تجهيزات در راستاي ارائه خدمات پرستاري موثر

2-  تشكيل گروههاي كارشناسي بر اساس وظايف و ماموريتهاي محوله دفتر ( نيروي انساني – كنترل كيفي - پايش خدمات – آموزش وبهسازي-پژوهش وتحقيقارتباطات وآموزش سلامت وتكريم حقوق مددجو)

 حيطه نيروي انساني :

1-  بررسي و شناخت وضعيت كمي وكيفي كادر پرستاري در دانشگاه

2-  بررسي نيازمنديهاي جمعيت تحت پوشش به خدمات پرستاري در سه سطح پيشگيري ، مراقبتي و توانبخش

3-  تعيين استاندارد كادر پرستاري ، تامين و توزيع نيروي انساني در واحدهاي تحت پوشش

4-  نظارت بر چيدمان صحيح نيروي انساني درواحدهاي تحت پوشش

5-  انتخاب ،انتصاب ،ارتقاء يا تنزل پستهاي مديريتي گروه پرستاري درواحدهاي تحت پوشش

6-  تصميم گيري درخصوص نيروهاي انتقالي ،مامور ومتقاضيان بازنشستگي

7- همكاري با مراكز ذيربط در خصوص تنظيم ضوابط و مقررات استخدامي و نظام حقوق و دستمزد با توجه به ماهيت حرفه پرستاري

8-  ارائه راهكارهاي عملي در خصوص مسائل و مشكلات حرفه اي پرستاري و همكاري با مراكز ذيربط

حيطه هدايت و رهبري:

1-  هدايت ورهبري مديران پرستاري در سه سطح عالي (مترون) ، مياني(سوپروايزر) و عملياتي(سرپرستارتحت پوشش با اهداف استراتژيك دانشگاه

2  هماهنگ نمودن فعاليتهاي حرفه اي درون بخشي و بين بخشي

3-   هماهنگي و تبادل تجارب و كسب اطلاعات از سازمانهاي معتبر ملي ، منطقه اي و بين المللي و برنامه ريزي جهت استمرار و ارتقاء سطح مناسباتو روابط مربوط

4-  همكاري و مشاركت فعال با مراكز ذيربط ( دفتر پرستاري وزارت متبوع و ساير نهادهاي سياست گذار ) در تنظيم استانداردها ، ضوابط، مقررات ،آئين نامه و دستورالعملها

5-  .همكاري در صدور مجوز جهت مراكز ارائه خدمات پرستاري با واحدهاي ذيربط ونظارت برعملكرد مراكز فوق

حيطه بودجه بندي و برآورد مالي :

1- ارزيابي منابع مالي قابل دسترسي در پرستاري و جذب منابع فوق

2- برآورد بودجه مورد نياز برنامه هاي پرستاري واعلام به مسئولين ذيربط براساس تنظيم اهداف عملكردي سالیانه

حيطه كنترل و ارزشيابي

 1- نظارت ، كنترل و حسابرسي خدمات پرستاري بر اساس استاندارهاي بهبود كيفيت

 2- ارزيابي وارزشيابي مستمر خدمات پرستاري و مامائي درسطوح مختلف(بيمارستان ،جامعه و …)

 3-   ارزشيابي يافته هاي تحقيق و بهر ه برداري ازآن در بالين بيمار به منظور بالا بردن سطح سلامتي و بهبود مراقبت از بيمار در جامعه تحت پوشش        (مراقبت مبتني برشواهد)

4 - پايش وارزشيابي مستمر حفظ حريم بيمار، تكريم مددجو واخلاق پرستاري درواحدهاي تحت پوشش

 5- ارزيابي و كنترل اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت پرستاري

6 - نظارت برحسن اجراي برنامه هاي ارتباطات وآموزش سلامت به مددجو درواحدهاي تحت پوشش