معرفی کارشناسان واحد:

نام و نام خانوادگی:سیما ور کیانی

سمت:مسئول امور اداری دفتر پرستاری ،کارشناس مسئول تامین و توزیع نیروی انسانی

مدرک تحصیلی:لیسانس                                     رشته تحصیلی:کارشناس پرستاری

سنوات شغلی : 26 سال    

سوابق اجرایی:

  · پرستار بخش اطفال - 3 سال

  · پرستار بخش اورزانس   -   4 سال

  · پرستار بخش ccu  -   3 سال

   · سمت فعلی از سال 1380

شرح وظایف  کارشناس واحد:

  ·  توزیع نیروهای طرحی

  · جابجایی نیروهای پرستاری

  · تغییر عنوان کارکنان پرستاری

   · مرخصی بدون حقوق


معرفی کارشناس واحد:

نام و نام خانوادگی:  اعظم احمدزاده

سمت: کارشناس پرستاری

مدرک تحصیلی:  لیسانس پرستاری                              رشته تحصیلی: پرستاری

سنوات شغلی   19  سال و 7 ماه    

سوابق اجرایی:

      پرستار بخش اورژانس - 2 سال     

            سرپرستار بخش آی سی یو جنرال -2سال     

          مدیر خدمات پرستاری بیمارستان شهید محمدی  -  1  سال     

 مدیر اورژانس شهید محمدی  - 1 سال     

      کارشناس نظارت ستاد معاونت درمان : 1 سال    

     کارشناس حاکمیت بالینی ستاد : 2 سال     

    کارشناس دفتر پرستاری : از سال 93 تاکنون    

 شرح وظایف  کارشناس واحد:

        1-  بازدید از بیمارستاهای تحت پوشش در خصوص  بررسی خدمات کمی و کیفی پرستاری    

        2- بررسی مستمر شاخصهای کیفی خدمات مراقبتی به مددجویان    

        3-  بروز رسانی فایل دانشجویان متقاضی کاردانشجویی    

         4-  شرکت در تیم ارزشیابی بیمارستانها و تکمیل چک لیستهای مربوطه به منظور تعیین درجه اعتبار  بخشی بیمارستانها

         5-  پیگیری  در برگزاری مراسم مختلف نظیر روز پرستار

         6-  پیگیری در برگزاری انتخابات نظام پرستاری


معرفی کارشناس واحد

   نام و نام خانوادگی:  ناهید شجاعی                                        سمت: پرستار       

   مدرک تحصیلی: کارشناس                                                  رشته تحصیلی:کارشناس پرستاری      

                                                                                                                سنوات شغلی: 17 سال      سوابق اجرایی: پرستار بخش ICU  جنرال شهید محمدی -  10 سال

کارشناس دفتر پرستاری  7 سال

شرح وظایف  کارشناس واحد:

     1- برنامه ریزی سالیانه جهت آموزش کادر پرستاری استان

2- آموزش کنترل عفونت

3- بروز رسانی فایل نیروی انسانی

4- اعتبار بخشی بیمارستانها

آیین نامه دستورالعمل ها : دستورالعمل ارتقاء بهره وری  و اعتبار بخشی و کارانه مبتنی بر عملکرد

معرفی کارشناس واحد

نام و نام خانوادگی:  معصومه  پلاسی زاده              سمت:   کارشناس دفتر پرستاری    

  تحصیلی:  لیسانس                                                     رشته تحصیلی:    مامایی       

  سنوات شغلی: 29 سال

 سوابق اجرایی:  29 سال

شرح وظایف  کارشناس واحد:

      1-  اعتبار بخشی بیمارستانها      

       2-  بازدید هفتگی بیمارستانها      

       3-  ورود و خروج نیروها       

        4-  چیدمان نیروی انسانی      

        5- تهیه عملکرد دفتر پرستاری