ادره اقتصاد  استانداردو فناوری سلامت

 

 
                      


معرفی اداره :

با توجه به رشد فزاینده هزینه های نظام سلامت و محدودیت منابع موجود در نظام سلامت جهت ارائه خدمات درمانی، می بایست مدیران و برنامه ریزان نظام سلامت ترتیبی اتخاذ نمایند تا با تکیه بر روش های علمی ضمن کنترل هزینه ها برای استفاده بهینه از منابع موجود در راستای تامین سلامت مردم جامعه خود تلاش نمایند.

از این رو علم اقتصاد درمان با تکیه بر روش های تخصیص منابع، ارتقاء بهره وری، برقراری عدالت، مدیریت اطلاعات و ارزیابی های اقتصادی می تواند کمک شایانی به مدیران و سیاست گزاران بخش درمان و سلامت در دستیابی به اهداف متعالی تامین سلامت مردم نماید.

وظیفه اصلی اداره :

نظارت بر جریان اقتصادی حاکم بر بیمارستان ها از طریق بررسی، تجزیه و تحلیل عوامل دخیل در تولید درآمد و هزینه، شناسایی عوامل منجر به افزایش درآمد و کاهش هزینه، افزایش بهره وری نیروی انسانی و آموزش دست اندر کاران پروسه مالی بیمارستان به خصوص مدیران.

 

چشم انداز :

واحد اقتصاد درمان در نظر دارد با بهره گیری از دانش روز و با تکیه بر سند چشم انداز20 ساله و برنامه های کلان توسعه کشور بر مبنای نقشه راهبردی وزارتخانه متبوع هم راستا با سیاست های کاربردی دانشگاه و هماهنگ با برنامه های اجرایی معاونت درمان در خصوص بهبود ارائه خدمات درمانی با عنایت به عناوین استراتژیک اصلاح الگوی صرف، جهاد اقتصادی و استفاده از سرمایه ایرانی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عمل نماید .

استراتژی :

بهبود کیفی و کمی زیر ساختهای ارتقاء بهره وری ، درآمدزایی و کاهش کسورات در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی بر پایه مبانی اقصاد درمان

هدفهای کلی :

           1) همسو کردن  واحد های تابعه با مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت

           2)  ساماندهی اجرایی کتاب ارزش های نسبی خدمات در کلیه مراکز

          3)  پایش پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشک

          4) رسیدگی به امور مصدومین ترافیکی و بیماران نیازمند و سوختگی و روانی

          5 )  بهبودسیستم HISموجود دربیمارستانهای تابعه استان

           6)  ارتقاء کمی و کیفی رسیدگی به اسناد

          7) بهبود کیفی و کمی زیرساخت­های ارتقاء بهره­وری، در آموزش و کاهش کسورات برپایه مبانی      

                   اقتصاددرمان

            8)  ساماندهی  اطلاعات مرتبط با واحد (دستورالعمل ها، تعرفه و ...)

           9)  برگزاری کارگاه­های آموزشی جهت مدیران و کارشناسان واحدهای ذیربط

           10) بررسی عملکرد هزینه و درآمد بیمارستانها

          11) رسیدگی به امور بیمه ای بیمارستان های تابعه

           12) ساماندهی واگذاری خدمات سلامت مراکز تابعه


واحد های اداره اقتصاد درمان :

 

از نظر تفکیک وظایف تخصصی اداره اقتصاد درمان ، این اداره متشکل از 5واحد تخصصی ذیل می باشد:

الف) واحد درآمد و هزینه

ب) واحد امور تعرفه ها

پ) واحد حوادث ترافیکی ماده 92

ت) واحد امور بیمه ای

ح)واحد دبیر خانه مبتنی بر عملکرد

فعالیت های درآمد و هزینه :

1)      بازدید از بیمارستان های تابع دانشگاه جهت بررسی هزینه و درآمد

2)      جمع آوری اطلاعات مالی بیمارستان ها شامل هزینه و درآمد

3)      تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر فرآیند درمان و هزینه

4)      ارائه راهکار جهت افزایش درامد و کاهش هزینه های بیمارستانی به منظور افزایش بهره وری

5)      بررسی مطالبات بیمارستان ها از سازمان های بیمه گر

6)      بررسی وضعیت بدهی و پرداخت های بیمارستان ها

7)      بررسی وضعیت مالی بخش های بیمارستان ها به تفکیک هر بخش

فعالیت های  امور تعرفه :

1)      ابلاغ تعرفه های ابلاغ شده از سوی وزارتخانه به مراکز تابعه

2)      نظارت بر اجرای تعرفه های مصوب دولتی در کلیه مراکز تابعه

3)      کارشناسی موارد ارجاعی از شکایات مردمی در زمینه اجرای تعرفه ها در بخش دولتی و خصوصی

4)      قیمت گذاری خدمات پزشکی و پیراپزشکی فاقد تعرفه از طریق کمیته قیمت گذاری تفویض شده از سوی هیئت امناء و هیئت رئیسه دانشگاه

فعالیت های امور حوادث ترافیکی :

1)      نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه

2)      رسیدگی به اسناد بیماران مشمول ماده92 بیمارستان های خصوصی و دولتی

3)      رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص اجرای ماده 92 در مراکز دولتی و خصوصی

4)      متولی ماده 92 در استان در بعد درمان و رسیدگی به اسناد

واحد واگذاری خدمات سلامت :

1)      انجام کلیه امور مربوط به واگذاری خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی

2)      استخراج و تحلیل قیمت پایه جهت واگذاری خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی

3)      نظارت بر واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی

4)      ارائه راهکار جهت ارتقاء عملکرد واحدهای واگذار شده

5)      تنظیم قرارداد نحوه واگذاری خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی

فعالیت های واحد دبیرخانه پرداخت مبتنی بر عملکرد :

1)ابلاغ دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد

2) نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد و مصوبات کارگروه توسط هیات در بیمارستان ها  و تشکیل جلسات صحت سنجی

3)ارائه راهکار جهت ارتقاء عملکرد مبتنی بر عملکرد

4)     پاسخگویی به سوالات بیمارستان ها و بررسی پیشنهادات واصله از سوي هیئت ها و جمع بندي آن ها جهت ارائه به  کارگروه.

5)پیگیری موارد مرتبط باHIS بیمارستانها در حوزه معاونت درمان و سامانه قاصدک و داشبورد بیمارستانهای استان