پایش مراقبتهای درمانی(MCMC)

       1.هدایت و سازماندهی نقل و انتقال بیماران از مرکز درمانی شهرستانها به مراکز درمانی مرکز استان

       2.  هدایت و ساماندهی نقل و انتقالات بیماران بین مرکز درمانی استان(اعم از دولتی و خصوصی)

       3. دریافت و رسیدگی اولیه و پیگیری شکایات درمانی تلفنی در سطح استان

       4. پایش 24 ساعته فوریتها و اتفاقات بیمارستانهای دولتی استان

       5.اخذ و مدیریت اطلاعات و آمار تختهای اشغالی و آزاد کلیه بیمارستانهای دولتی و خصوصی در پایان هر شیفت

       6.مدیریت تخت های بیمارستانها در مواقع بحرانی مختلف

       7. مدیریت رعایت اصول حاکمیت بالینی از طریق رصد شاخص های موجود در سیستم MCMC

       8.گزارش بیماریهای واگیردار و یا بیماریهایی که گزارش آنها از نظر مدیریت بیماریها بایستی گزارش    

         شوند

        9.مدیریت اعلام خرابی دستگاههای حساس تجهیزات بیمارستانهای استان

        10. برگزاری جلسات منظم روزانه یا هفتگی برای پیگیری شکایات مطرح شده درمانی در سطح استان

        11.  بازدید از مراکز درمانی در شیفتهای مختلف به صورت منظم

  12. آمار عملکرد به تفکیک بیمارستانهای مبداء، مقصد و نوع بیماری

  13. انجام مشاوره تلفنی به بیماران 

  14.اخذ آمار مرگ و میر مراجعین اورژانس بیمارستانها

  15. اخذ آمار تخت های خالی بیمارستانها در هر نوبت کاری

  16. ايجاد هماهنگي با حوزه هاي وزارت متبوع و حوزه هاي خارجي  پس از بروز و وقوع حوادث    

غيرمترقبه وبلايا  به منظور مرتفع نمودن

  17.نيازهاي  بهداشتي و درماني مصدومين و بيماران 

  18.اخذپذیرش از بیمارستان های مقصد

  19.هماهنگی با بیمارستان جهت پذیرش بیماران در حوادث غیرمترقبه 

  20. مشاوره پزشکی با پرسنل اورژانس 115 

  21.مشاوره پزشکی با بیماران