كمبود منابع و عدم استفاده بهينه از منابع دردسترس از چالش هاي مهم مديران بيمارستاني مي باشد.يكي از راههاي پيشنهادي براي حل اين مشكل ،كاهش متوسط مدت اقامت غير ضروري بيمار در بيمارستانها جهت آزاد كردن تختهاي پشتيبان بخش اورژانس بيمارستانها و درنتيجه ارتقاء خدمات بخش اورژانس مي باشد.بنابرين ارتقا كارائي اين خدمات از طريق كاهش هزينه ها و استفاده از ظرفيت هاي بالقوه موسسات بهداشتي و درماني ضروري به نظر مي رسد.بنابراين ارزيابي دايمي خدمات بيمارستاني يك موضوع مهم است كه بايد براي ارتقاء ميزاند بهره وري ازمنابع و افزايش كيفيت خدمات ارائه شده انجام گيرد.لذا مركز پايش مراقبتهاي درماني دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با فعاليت هاي جديد ، مديريت دانش محور ، منابع انساني كارامد ،ظرفيت هاي غني سخت افزاري و نرم افزاري بر آن است به گونه اي عمل نمايد تا در مديريت و عرضه خدمات بهداشتي درماني به صورت اثر بخش و عادلانه فعاليت نموده و به عنوان مركزي فعال در عرصه ارائه خمات بهداشتي و درماني باش.

هدف کلی : پایش مراقبت های پزشکی در کلیه مراکز مراقبت بهداشتی استان

اهداف اختصاصی :

ردیف

گروه هدف

اهداف اختصاصی
1بخش های اورژانس و مدیریت تخت های بیمارستانی

       1.ارتقا كيفيت ارائه خدمات سرپائي و بستري در بیمارستانها

     2.نظارت بر عملکرد فعالیت خدمات اورژانس

      3.تحلیل و جمع بندی فعالیتهای اورژانس به صورت 24 ساعته

     4.تسهیل انتقال بیماران در بیمارستانهای استان و استانهای مجاور

     5.  پایش 24 ساعته ورودی های اورژانس  و فوریتها با دوربین های 

        مداربسته در مراکز درمانی استان

     6.  كاهش خطاهاي پزشكي ( پزشك ، پرستار و..)


2


جمع آوری و رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص ارائه خدمات درمانی

      1.  جمع آوری و طبقه بندی شکایات مردمی از ارائه خدمات درمانی

     2.  رسیدگی به شکایات درمانی

      3. ارائه بازخورد به شاکیان و اقدام اصلاحی در بخش های خاطی

 


3


مرکز فوریتهای

پزشکی

    1.امکان نظارت بر نحوه عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی اعم از نحوه انتقال بیمار، مراقبت های انجام شده قبل از تحویل به بیمارستان و نحوه تحویل بیمار به بخش اورژانس

    2. امکان توسعه سریع و ارزان عملیاتهای نظارتی

     3. تسهیل انجام فرایند مدیریت بحران در زمان بروز حوادث غیرمترقبه و سوانح4
کمک به اخذ تصمیمات مهم در سطح مدیران ستادی و  ارشد دانشگاه

      1.  درگیر نمودن صاحبان فرایند در سطوح بالای مدیریتی در رفع نواقص

      2. امکان گسترش دامنه اطلاعات از سطح محیط به ستاد و بالعکس

      3.  امکان نظارت دقیق و سریع مدیران درمان بر واحدهای محیطی

      4.  امکان پایش شاخص های مدیریت بیماریهای واگیر در بیمارستانها

      5.  امکان استفاده از داده های حاصله از پایش در مدیریت کلان و 

        تحقیقات پژوهشی مربوطه

      6.  امکان محاسبه شاخص های حاکمیت بالینی به صورت آنلاین

     7.  امکان  واگذاری اطلاعات و شاخص های خاص مورد نیاز سایر

        سازمانها در خصوص بروز حوادث در استان


5


مدیریت رفع خرابی دستگاهها و تجهیزات پزشکی


1. جمع آوری اطلاعات خرابی دستگاههای پزشکی

2. بررسی و پیگیری خرابی تجهیزات  پزشکی بیمارستانها