بیانیه رسالت:

با تکیه بر نیروهای متعهد و کارآمد و دلسوز تلاش میکنیم تا مجری بهترین برنامه در امور هدایت

بیماران و پایش فرآیندهای مرتبط با مراقبت بیماران، ثبت و پیگیری شکایت بیماران ،در جهت رسیدن به

اهداف معاونت درمان مطرح می باشیم.

اعتقاد ما برآن است که می توانیم با اتکای بر خداوند متعال و توجه به اصول اخلاقی بهره گیری از

خلاقیت ها و نوآوری های پرسنل در ارتقای کمی و کیفی خدمات موفق باشیم و موجبات افزایش

رضایت مشتریان خود باشیم.