شماره تلفن مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

33352067-076

33352068-076

 

شماره تلفن رسیدگی به شکایات و دریافت تشکرات مردمی

1590

شماره تلفن EOC

33352066-076

نمابر

33344957-076

ایمیل