ردیف

شرح

آدرس سامانه

1

آزمایشگاه مرجع سلامت

http://port.health.gov.ir/lab/cs/default.aspx

2

صدور پروانه موسسات پزشکی

http://parvaneh.behdasht.gov.ir

3

برنامه عملیاتی آزمایشگاهی

http://hop.behdasht.gov.ir