شرح وظایف مدیر اداره پرستاري دانشگاه :

 

حیطه برنامه ریزي

1- برنامه ریزي جهت بررسی، شناخت وضعیت پرستاري دانشگاه

2-برنامه ریزي جهت تعیین اهداف کمی و کیفی برنامه هاي بلند مدت و کوتاه مدت و راه بردهاي هماهنگ با

سیاست وزارت متبوع

3- برنامه ریزي جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات پرستاري

4- برنامه ریزي و تعیین راهبرد جهت انجام آموزش هاي مداوم و مورد نیاز کارکنان پرستاري، در داخل و خارج

از کشور با هماهنگی و همکاري مراکز ذیربط

5- برنامه ریزي جهت استقرار برنامه اي جامع جهت آموزش سلامت به مددجو

6- برنامه ریزي جهت تعیین و تدوین استانداردهاي کمی و کیفی پرستاري و بازنگري مستمر آنها

7-برنامه ریزي جهت ارزیابی و ارزشیابی مستمر ارائه خدمات پرستاري دانشگاه

8- برنامه ریزي جهت تعیین و تدوین شرح وظایف کارکنان و شرایط احراز مشاغل پرستاري و بازنگري مستمر آنها

9- برنامه ریزي به منظور تنظیم و تعیین ضوابط، مقررات و آیین نامه اي حرفه اي با همکاري مراکز ذیربط

10- برنامه ریزي جهت ارائه، اجرا و بکارگیري پژوهشهاي پرستاري

11- برنامه ریزي جهت شناخت مسائل و مشکلات کارکنان پرستاري و نارسائیهاي حرفه اي و ارائه راهکارهاي عملی

 

حیطه سازماندهی

1- سازماندهی منابع انسانی، امکانات و تجهیزات در راستاي ارائه خدمات پرستاري موثر

2- تشکیل گروه هاي کارشناسی بر اساس وظایف و ماموریت هاي محوله دفتر(نیروي انسانی- کنترل کیفی-

پایش خدمات- آموزش و بهسازي- پژوهش و تحقیق- ارتباطات و آموزش سلامت و تکریم حقوق مددجو)

 

حیطه نیروي انسانی

1- بررسی و شناخت وضعیت کمی و کیفی کادر پرستاري در دانشگاه

2-بررسی نیازمندیهاي جمعیت تحت پوشش به خدمات پرستاري در سه سطح پیشگیري، مراقبتی و توانبخش

3- تعیین استاندارد کادر پرستاري، تامین و توزیع نیروي انسانی در واحدهاي تحت پوشش

4- نظارت بر چیدمان صحیح نیروي انسانی درواحدهاي تحت پوشش

5-انتخاب، انتصاب، ارتقا یا تنزل پست هاي مدیریتی گروه پرستاري در واحدهاي تحت پوشش

6- تصمیم گیري در خصوص نیروهاي انتقالی، مامور و متقاضیان بازنشستگی

7-همکاري با مراکز ذیربط در خصوص تنظیم ضوابط و مقررات استخدامی و نظام حقوق و دستمزد با توجه به

ماهیت حرفه پرستاري

8- ارائه راهکارهاي عملی در خصوص مسائل و مشکلات حرفه اي پرستاري و همکاري با مراکز ذیربط

 

 

 

حیطه هدایت و رهبري

1- هدایت و رهبري مدیران پرستاري در سه سطح عالی (مترون)، میانی (سوپروایزر) و عملیاتی (سرپرستار

تحت پوشش با اهداف استراتژیک دانشگاه

2- هماهنگ نمودن فعالیت هاي حرفه اي درون بخشی و بین بخشی

3- هماهنگ و تبادل تجارب و کسب اطلاعات از سازمان هاي معتبر ملی، منطقه اي و بین المللی و برنامه ریزي

جهت استمرار و ارتقاء سطح مناسبات و روابط مربوط

4- همکاري و مشارکت فعال با مراکز ذیربط (دفتر پرستاري وزارت متبوع و سایر نهادهاي سیاست گذار) در

تنظیم استانداردها، ضوابط، مقررات، آیئن نامه ها و دستورالعمل ها

5-همکاري در صدور مجوز جهت مراکز خدمات پرستاري با واحدهاي ذیربط و نظارت بر عملکرد مراکز فوق

 

حیطه بودجه بندي و برآورد مالی

1- ارزیابی منابع مالی قابل دسترسی در پرستاري و جذب منابع فوق

2- برآورد بودجه مورد نیاز برنامه هاي پرستاري و اعلام به مسئولین ذیربط بر اساس تنظیم اهداف عملکردي

سالیانه

 

حیطه کنترل و ارزشیابی

1- نظارت، کنترل و حسابرسی خدمات پرستاري بر اساس استانداردهاي بهبود کیفیت

2-ارزیابی و ارزشیابی مستمر خدمات پرستاري و مامایی در سطوح مختلف (بیمارستان، جامعه و ...)

3-ارزشیابی یافته هاي تحقیق و بهره برداري از آن در بالین بیمار به منظور بالا بردن سطح سلامتی و بهبود

مراقبت از بیمار در جامعه تحت پوشش مراقبت مبتنی بر شواهد

4- پایش و ارزشیابی مستمر حفظ حریم بیمار، تکریم مددجو و اخلاق پرستاري در واحدهاي تحت پوشش

5- ارزیابی و کنترل اثربخشی دوره هاي آموزش ضمن خدمت پرستاري

6-نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارتباطات و آموزش سلامت به مددجو در واحدهاي تحت پوشش

ثبت فعالیت ها و اقدامات انجام شده در حیطه هاي مختلف فعالیت مدیریتی و ارسال گزارش به مسئولین

ذیربط

 

 

شرح وظایف کارشناسان اداره پرستاري:

 

کارشناس آمار، برآورد و توزیع کادر پرستاري

1-برآورد نیروي مورد نیاز بیمارستانها بر اساس استانداردهاي موجود و مقایسه با استانداردهاي مطلوب و ارائه

راهکار جهت رسیدن به وضع مطلوب به منظور ارتقاء مراقبت هاي کمی و کیفی به مددجویان

2- بررسی و شناخت وضعیت کمی و کیفی کادر پرستاري در دانشگاه و تهیه آمار و ارقام مورد نیاز بر اساس

مشخصات دموگرافیک، افراد، وضعیت تختها و بخشها، نوع خدمت مورد نیاز در بخش و ارائه به مدیران ارشد

دانشگاه به منظور تصمیم گیري مناسب جهت جذب و بکارگیري نیروي جدید

3- کنترل و نظارت بر توزیع صحیح کادر پرستاري در بخش ها بر اساس ضریب پرستار به بیمار جهت ارائه مراقبت

مناسب و ایمن به بیمار

4- برآورد تعداد کادر پرستاري(پرستار، ماما، کاردان اتاق عمل و کاردان هوشبري) مورد نیاز از طریق لایحه

خدمت پزشکان و پیراپزشکان و توزیع نیروها بر اساس اولویت هاي تعیین شده

6- جمع آوری اطلاعات نیروهای پرستاری متقاضی انتقالی ، مامور ، مرخصی بلند مدت بدون حقوق و بازنشستگی

7- نظارت بر ارزشیابی و ارتقاي شغلی کادر پرستاري به منظور افزایش رضایتمندي پرسنل

8- نظارت مستمر بر برنامه ریزی پرستاری واحدهای تابعه و ارزیابی نحوه چیدمان نیروها و ارائه راهکارهای لازم

9-مشارکت و همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت روز پرستار

10- رسیدگی به شکایات فنی و اداری کادر پرستاری به منظور ایجاد رضایتمندی در آنان و بالطبع ارتقاء رضایتمندی مددجویان

 

 

کارشناس کنترل کیفی ، پایش عفونت های بیمارستانی

1- مشارکت در تیم های بازدیدی معاونت درمان از مراکز تابعه و تکمیل چک لیست های مربوطه (کنترل عفونت ) و ارائه گزارش

2- برنامه ریزی و اجرای آموزش های مورد نیاز به سوپروایزران و کارشناسان کنترل عفونت در راستای ارتقاء کیفیت

3- جمع آوری و نظارت بر داده های مربوط به درصد عفونت های بیمارستانی مراکز تابعه و گزارش عفونت ها در نرم افزار INIS

4- مشارکت و نظارت در آموزش پرستاری بهداشت دست

5- تهیه و ارسال نرم افزار آموزشی کتاب ، کتابچه ، پمفلت آموزشی کنترل عفونت

6- پیگیری برنامه عملیاتی کنترل عفونت

7- پیگیری شاخص های شستشو دست در بازده زمانی شش ماهه

8- پیگیری شاخص های کنترل عفونت در بازده زمانی شش ماهه

9- اخذ مجوز دوره های آموزشی و نیاز سنجی آموزشی و تدوین دوره های سالانه گروه پرستاری ( پرستار ، بهیار ، کمک بهیار ، اتاق عمل ، بیهوشی ) و ارائه به واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی

10- اقدام و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه ، سمینار و همایش های پرستاری در راستای ارتقاء دانش و آگاهی کادر پرستاری

11- هماهنگی و پیگیری دوره های آموزشی بالینی مورد نیاز کادر پرستاری به داخل و خارج از استان

12- تامین بخشی از کمبود های پرستاری واحدهای از طریق بکارگیری دانشجویان کادر پرستاری در مراکز تابعه

 

 

کارشناس آموزش و توانمندسازی کادر پرستاری

1- مشارکت در تیم های بازدیدی معاونت درمان از مراکز تابعه و تکمیل چک لیست های مربوطه (بالینی ) و ارائه گزارش

2- پیگیری هتلینگ واحدهای تابعه

3- مشارکت در برگزاری کمیته های آموزش ، اخلاق ، راهبردی مدیران پرستاری ، بحران

4- پیگیری و نظارت مستمر بر برنامه های پرستاری واحدهای تابعه و ارزیابی نحوه چیدمان کادر پرستاری

5- پیگیری برگزاری کمیته های ایمنی ، کنترل عفونت و مصوبات مربوط از کارشناسان مربوطه

6- ساماندهی و ثبت نیروهای انسانی مراکز تابعه در نرم افزار و تنظیم خروجی و به روز رسانی کادر پرستاری

7- تهیه و ارسال نرم افزار آموزشی کتاب ، کتابچه ، پمفلت آموزشی (بیماری های شایع ، دارو ، تجهیزات و آموزش پرستاری )

8- پیگیری چک لیست سوپروایزران واحدهای تابعه و تدوین اقدامات اصلاحی

 

کارشناس ارتباطات و آموزش سلامت و آموزش بیمار

1- مشارکت در تیم های بازدیدی معاونت درمان از مراکز تابعه و تکمیل چک لیست های مربوطه (بالینی و مراقبت های پرستاری ) و ارائه گزارش

2- مشارکت در برنامه های رسانه ایی صدا وسیما و انجام مصاحبه مطبوعاتی در خصوص فرهنگ سازی و اطلاع رسانیدر رابطه با استفاده از  مراکز ارائه خدمات پرستاری در منزل ( home care )

3- نظارت مستمر و نظام مند بر مراکز ارائه خدمات پرستاری (home care )

4- نظارت بر راه اندازی واحد خدمات پرستاری در منزل در واحدهای تابعه

5- تدوین و بازنگری مستمر استانداردهای مراقبتی و ارتقای مستمر شاخص های کیفی خدمات مراقبت های پرستاری در واحدهای تابعه

6- جمع آوری شاخص های کیفی خدمات مراقبت های پرستاری از واحدهای تابعه

7- برگزاری جلسات برنامه عملیاتی وارائه گزارش

8- پیگیری اجرایی شدن مصوبات جلسات برنامه عملیاتی

9- نظارت و اجرای بارگذاری مستندات برنامه عملیاتی در بازده زمانی مشخص شده از سوی وزارت متبوع

10- مذاکرات شفاهی با مسئولین وزارتی در خصوص فعالیت های برنامه عملیاتی

11- مشارکت در جلسات هم اندیشی وزارت متبوع در خصوص برنامه عملیاتی

12- برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی با کارشناسان مسئول برنامه و آموزش سامانه

 

کارشناس مدیریت خطر و ایمنی بیمار

1- مشارکت در تیم های بازدیدی معاونت درمان از مراکز تابعه و تکمیل چک لیست های مربوطه (ایمنی بیمار) و ارائه گزارش

2- جمع آوری شاخص های ایمنی بیمار از واحدهای تابعه

3- برنامه ریزی و اجرای آموزش های مورد نیاز به  کارشناسان ایمنی  در راستای ارتقاء کیفیت

4- برگزاری کمیته های ایمنی بیمار

5- جمع آوری خطا های درمانی صورت گرفته و محاسبات در این خصوص برابر با دستورالعمل های وزارتخانه

6- اقدام و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه ، سمینار و همایش های ایمنی بیمار در راستای ارتقاء دانش و ایمنی بیمار

7- نظارت و هماهنگی بر برنامه صلاحیت حرفه ایی پرستاران

8- تهیه و ارسال نرم افزار آموزشی کتاب ، کتابچه ، پمفلت ایمنی بیمار

 

کارشناس

1- مشارکت در تیم های بازدیدی معاونت درمان از مراکز تابعه و تکمیل چک لیست های مربوطه (اتاق عمل ، CSR،ایمنی بیمار) و ارائه گزارش

2- جمع آوری گزارش ارائه شده از سوی کلیه کارشناسان ادراره پرستاری و ارائه گزارش جامع به مدیریت واحد

3- تدوین برنامه ریزی بازدید های اداره پرستاری از واحدهای تابعه

4- پیگیری بازخوراند بازدیدهای انجام شده ازواحدهای تابعه در خصوص اقدامات اصلاحی

5- برقراری ارتباط با بیماران ترخیص شده از مراکز و پیگیری نقاط قوت و قابل بهبود خدمات ارائه شده به بیماران آن مراکز

6- تهیه و ارسال نرم افزار آموزشی کتاب ، کتابچه ، پمفلت ایمنی بیمار

7-نظارت و پیگیری دفاتر سوپروایزران واحدهای تابعه

8- برآورد نیروی مورد نیاز بیمارستان ها بر اساس استانداردهای موجود و مقایسه با استانداردهای مطلوب

9- رابط اداره پرستاری جهت بارگذاری و به روز رسانی اطلاعات لازم در سایت معاونت درمان

10- بهینه سازی و ساماندهی به خدمات ارائه شده در بخش های اتاق عمل و CSR