اداره اقتصاد درمان، استاندارد و فناوری سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
   
 

 

 

 

 


بسمه تعالی

معرفی اداره اقتصاد درمان ، استاندارد و فناوری سلامت:

معرفی اداره :

با توجه به رشد فزاینده هزینه های نظام سلامت و محدودیت منابع موجود در نظام سلامت جهت ارائه خدمات درمانی، می بایست مدیران و برنامه ریزان نظام سلامت ترتیبی اتخاذ نمایند تا با تکیه بر روش های علمی ضمن کنترل هزینه ها برای استفاده بهینه از منابع موجود در راستای تامین سلامت مردم جامعه خود تلاش نمایند.

از این رو علم اقتصاد درمان با تکیه بر روش های تخصیص منابع، ارتقاء بهره وری، برقراری عدالت، مدیریت اطلاعات و ارزیابی های اقتصادی می تواند کمک شایانی به مدیران و سیاست گزاران بخش درمان و سلامت در دستیابی به اهداف متعالی تامین سلامت مردم نماید.

وظیفه اصلی اداره :

نظارت بر جریان اقتصادی حاکم بر بیمارستان ها از طریق بررسی، تجزیه و تحلیل عوامل دخیل در تولید درآمد و هزینه، شناسایی عوامل منجر به افزایش درآمد و کاهش هزینه، افزایش بهره وری نیروی انسانی و آموزش دست اندر کاران پروسه مالی بیمارستان به خصوص مدیران.

اهم وظایف محوله به اداره اقتصاد درمان :

نظر تفکیک وظایف تخصصی اداره اقتصاد درمان متشکل از 7 واحد تخصصی:

الف) واحد درآمد و هزینه

ب) واحد امور تعرفه ها

ج) واحد حوادث ترافیکی ماده 92

د) واحد امور بیمه ای

ه) واحد واگذاری خدمات سلامت

ک) نظارت بر نحوه اجرای صحیح طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد و طرح تحول نظام سلامت

و) کمیته اقتصاد درمان ، دارو و تجهیزات مصرفی

واحد درآمد و هزینه :

1)      نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بازتوزیع پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان پزشک و غیر پزشک

2)      همسو کردن  واحد های تابعه با مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت

3)      بازدید از بیمارستان های تابع دانشگاه جهت بررسی هزینه و درآمد

4)      جمع آوری اطلاعات مالی بیمارستان ها شامل هزینه و درآمد

5)      تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر فرآیند درمان و هزینه

6)      ارائه راهکار جهت افزایش درامد و کاهش هزینه های بیمارستانی به منظور افزایش بهره وری

7)      بررسی مطالبات بیمارستان ها از سازمان های بیمه گر

8)      بررسی وضعیت بدهی و پرداخت های بیمارستان ها

9)      بررسی وضعیت مالی بخش های بیمارستان ها به تفکیک هر بخش

واحد امور تعرفه :

1)      ابلاغ تعرفه های ابلاغ شده از سوی وزارتخانه به مراکز تابعه

2)      نظارت بر حسن اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات در مراکز

3)      نظارت بر اجرای تعرفه های مصوب دولتی در کلیه مراکز تابعه

4)      کارشناسی موارد ارجاعی از شکایات مردمی در زمینه اجرای تعرفه ها در بخش دولتی و خصوصی

5)      پاسخ گویی به ابهامات و سوالات در خصوص اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات

واحد امور حوادث ترافیکی :

1)      نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه

2)      رسیدگی به اسناد بیماران مشمول ماده92 بیمارستان های خصوصی و دولتی

3)      رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص اجرای ماده 92 در مراکز دولتی و خصوصی

4)      متولی ماده 92 در استان در بعد درمان و رسیدگی به اسناد

5)      پیگیری ثبت پرونده های مصدومین ترافیکی در سامانه حوادث ترافیکی

1)      مطالعه وجمع آوری استاندارهای سامانه های وزارت متبوع واستاندارد سپاس

2)      هماهنگی باشرکت پویاسامانه جهت ارائه شاخصهای مورد نیاز واحدهای مختلف ستاد وصف

3)      پیگیری ثبت اطلاعات در سامانه های مرکزی (Medcare/Hse/Pbp/…) وزارت متبوع

 

 

شرح وظایف پرسنل اداره :

رئیس اداره : 

1-هماهنگی میان واحدهای مختلف اداره و ارتباط با حوزه معاونت درمان ،مدیریت ها و سایر ادارات

2-نظارت بر تنظیم برنامه بازرسی اداره از واحدهای دولتی و خصوصی

3-تهیه و تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی اداره

4-آموزش پرسنل واحدهای تحت پوشش و پیگیری اجرای صحیح وظایف محوله

5-پیگیری جهت اختصاص اعتبارات مورد نیاز معاونت درمان و پیشنهاد و همکاری برای توزیع اعتبارات بویژه ردیفها از جمله ماده 92

6-تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه های بیمارستانی ،کسورات ،تخفیفات و سود و زیان بیمارستانها

7-بررسی مشکلات بیمارستانها در حوزه مربوطه و نظارت و بازرسی از فرایند اجرائی آن در بیمارستانها

8-برگزاری جلسات مشترک با سازمان نظام پزشکی در خصوص رعایت تعرفه های بخش خصوصی

9-بررسی اسناد حوادث ترافیکی از نظر درج کدهای جراحی و بیهوشی و نظارت بر درج اطلاعات در سامانه حوادث ترافیکی وزارت متبوع

10-پیگیری واگذاری بخشهای درمانی بیمارستانهای تابعه به بخش خصوصی

11-پیگیری موارد مرتبط با HIS بیمارستانها

12-پیگیری انجام صحیح کمیته های اقتصاد درمان ، دارو و تجهیزات مصرفی و همچنین کمیته منابع و مصارف

13-نظارت بر حسن اجرای کمیته همسوئی با سازمانهای بیمه گر

کارشناسان اداره:

1-    نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه اجرائی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه

2-    رسیدگی به اسناد بیماران مشمول ماده 92 (بیماران حوادث ترافیکی) بیمارستانهای دولتی و خصوصی

3-    تحلیل و جدول بندی کسورات پرونده های حوادث ترافیکی و درآمدهای مراکز از محل ترافیکی

4-    بازدید از بیمارستانهای تابعه جهت اقتصاد سنجی و جمع آوری اطلاعات مالی بیمارستانها شامل هزینه و درآمد

5-    جمع آوری کلیه اطلاعات مربوط به تمام وقتی پزشکان متخصص و نظارت بر صحت اطلاعات و آمار ارسالی

6-    جمع آوری و پیگیری درخواستها و مواردی که می بایست در کارگروه بازتوزیع درآمد اختصاصی مطرح گردد.

7-    پیگیری  اجرای دستورالعمل بازتوزیع پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان پزشک و غیر پزشک

8-    پیگیری ثبت اطالاعات در سامانه های مرکزی (Medcare/Hse /…) وزارت متبوع

9-    پاسخ گویی به ابهامات و سوالات در خصوص اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات

10-پایش عملکرد بیمارستانها در راستای طرح تحول ظام سلامت با توجه به سامانه سپاس و HSE و  HIS و صورت حساب ها

11 - -کارشناسی موارد ارجاعی از شکایات مردمی در زمینه اجرای تعرفه ها در بخش دولتی و خصوصی

12-بازدید از بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی تابع دانشگاه جهت بررسی هزینه و درآمد

 13-عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد بیمه مکمل

14-پیگیری در خصوص وصول مطالبات واحدهای تابعه از سازمان های بیمه گر

15-بررسی و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستانهاي تابعه.

16-ابلاغ مصوبات شورا ی پرداخت مبتنی بر عملکرد به بیمارستانها و نظارت بر حسن اجراي آنها.

17-تعیین و تصویب سهم موسسه از درآمد اختصاصی مرکز، در سقف درصد پیشبینی شده نظارت بر فرایند 18-ارزشیابی عملکرد اعضاي هیات علمی، پزشکان غیرهیات علمی و کارکنان غیرپزشک بیمارستانها.

19-مدیریت توزیع سهم موسسه در چارچوب پرداخت مبتنی بر عملکرد

20-ارائه گزارش سالانه عملکرد کارگروه و بیمارستانهاي تابعه به هیات امناي موسسه

 

21-پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی بیمارستانها در زمینه اجراي دستورالعمل  پرداخت مبتنی بر عملکرد و عندالزوم استعلام از دبیرخانه شورا.

22-بررسی عملکرد هیاتهاي اجرایی بیمارستانها (موضوع ماده 13 این دستورالعمل)  و اصلاح موارد مغایر با این دستورالعمل یا مصوبات شورا.

23- نظارت بر رعایت دقیق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاي هیات علمی شاغل در بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه/دانشکدههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیمارستانهاي تابعه.

24-بررسی و نظارت بر تراز مالی بخشها و بیمارستانهاي تابعه موسسه.

25-بررسی سامانه قاصدک بیمارستان ها

26- رسیدگی به مشکلات بیمارستان ها در خصوص پرداخت مبتنی بر عملکرد

27-ابلاغ مصوبات کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد به بیمارستان ها جهت اجرا

28-همسو کردن  واحد های تابعه با مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت

29-جمع آوری اطلاعات مالی بیمارستان ها شامل هزینه و درآمد

30-تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر فرآیند درمان و هزینه

31-ارائه راهکار جهت افزایش درامد و کاهش هزینه های بیمارستانی به منظور افزایش بهره وری

32-پیگیری ثبت مستندات پرداخت مبتنی بر عملکرد در سامانه برنامه عملیاتی و پیگیری مستندات از بیمارستان ها

33-دبیر کمیته اقتصاد درمان ، دارو و تجهیزات مصرفی

34-ابلاغ راهنماهای بالینی و پیگیر جلسات با معاونتهای آموزشی و غذا و دارو جهت تدوین گایدلاینهای بالینی ( پیرو دستور مقام عالی وزارت )

35- تهیه گزارش های انجام کمیته اقتصاد درمان ، دارو و تجهیزات و نتایج اقتصادی حاصله به هییت رئیسه دانشگاه

 

چشم انداز :

واحد اقتصاد درمان در نظر دارد با بهره گیری از دانش روز و با تکیه بر سند چشم انداز20 ساله و برنامه های کلان توسعه کشور بر مبنای نقشه راهبردی وزارتخانه متبوع هم راستا با سیاست های کاربردی دانشگاه و هماهنگ با برنامه های اجرایی معاونت درمان در خصوص بهبود ارائه خدمات درمانی با عنایت به عناوین استراتژیک اصلاح الگوی صرف، جهاد اقتصادی و استفاده از سرمایه ایرانی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عمل نماید .

استراتژی :

بهبود کیفی و کمی زیر ساختهای ارتقاء بهره وری ، درآمدزایی و کاهش کسورات در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی بر پایه مبانی اقصاد درمان

هدفهای کلی :

1)      همسو کردن  واحد های تابعه با مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت

2)      ساماندهی اجرایی کتاب ارزش های نسبی خدمات در کلیه مراکز

3)      پایش پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشک

4)      رسیدگی به امور مصدومین ترافیکی و بیماران نیازمند و سوختگی و روانی

5)      بهبودسیستم HISموجود دربیمارستانهای تابعه استان

6)      ارتقاء کمی و کیفی رسیدگی به اسناد

7)      بهبود کیفی و کمی زیرساخت­های ارتقاء بهره­وری، در آموزش و کاهش کسورات برپایه مبانی اقتصاد درمان

8)      ساماندهی  اطلاعات مرتبط با واحد (دستورالعمل ها، تعرفه و ...)

9)         برگزاری کارگاه­های آموزشی جهت مدیران و کارشناسان واحدهای ذیربط

10)     بررسی عملکرد هزینه و درآمد بیمارستانها

11)     رسیدگی به امور بیمه ای بیمارستان های تابعه

12)     ساماندهی واگذاری خدمات سلامت مراکز تابعه

 

 

1)    هدف کلی: همسو کردن  واحد های تابعه با مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت

            اهداف اختصاصی:

Ø     ثبت اطلاعات در سایت دبیرخانه تحول نظام سلامت hse

Ø     کاهش پرداخت مستقيم بيماران بستري شده واجد بيمه پايه سلامت

Ø     جلوگيري از ارجاع بيماران براي خريد دارو ، تجهيزات و لوازم مصرفي پزشکي و خدمات تشخيصي درماني به خارج از بيمارستان

Ø     ساماندهی بیمه های تکمیلی در راستای برنامه

Ø     ارسال پرونده الکترونيکي بيماران بستري در زمان ترخيص حداکثر 3 هفته بعد از ترخيص به سامانه پرونده الکترونيکي  سلامت

Ø     حذف پرداخت هاي غير رسمي در  مناطق کمتر توسعه یافته

Ø     عدم دريافت هر گونه وجهي از بيماران خارج از روال رسمي صندوق بيمارستان

Ø     پرداخت ثابت به ازاي هر 24 ساعت حضور فيزيکي در شهر مربوطه به صورت آنکالي به گروه هاي تخصصي

Ø     بهره مندي به هنگام مردم از خدمات درماني با حضور پزشکان متخصص در بيمارستان

Ø     حفاظت مالي از بيماران در برابر هزينه هاي کمر شکن سلامت

Ø     پایش عملکرد بیمارستانها با توجه به سامانه سپاس و  HIS و صورت حساب ها

 

 

 

2)    هدف کلی: ساماندهی اجرایی کتاب ارزش های نسبی خدمات در کلیه مراکز

           اهداف اختصاصی:

Ø     افزایش مشارکت بیمارستان در هزینه های سلامت از طریق اعتبارات سازمان های بیمه گر پایه و وزارت بهداشت

Ø     کاهش پرداخت از جیب مردم در مراجعه به واحدهای پاراکلینیک خصوصی (شامل آزمایشگاه تشخیصی-طبی، پاتولوژی، ژنتیک، تصویربرداری پزشکی، پزشکی هسته‌ای و رادیوتراپی) از طریق افزایش سطح تعهدات سازمان های بیمه گر پایه

Ø     ایجاد انضباط مالی در بازار سلامت و شفافیت ارتباط میان سه ضلع مثلث ارائه خدمت (شامل پزشک، بیمار و موسسه پزشکی) و به حداقل رساندن روابط مالی پزشک و بیمار

Ø     تعریف جزء حرفه ای برای کلیه خدمات پاراکلینیک (شامل آزمایشگاه تشخیصی-طبی، پاتولوژی، ژنتیک، تصویربرداری پزشکی، پزشکی هسته‌ای و رادیوتراپی)

Ø     تقویت تمام وقتی و زمینه سازی برای حذف طبابت دو گانه (Dual Practice) در بخش دولتی و خصوصی نظام ارائه خدمات

Ø     افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی به ویژه در مناطق محروم کشور

Ø     ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی در بیمارستان های دولتی و ارائه خدمات مطلوب به بیماران

Ø     بهبود درآمد کارکنان غیرپزشک در بیمارستان های دولتی

Ø     تجمیع و ساده سازی کدهای خدمات به منظور کاهش اختلافات میان موسسات درمانی و سازمان های بیمه گر در رسیدگی به اسناد

Ø     مقایسه خدمات سلامت و تعیین ضریب ریالی (کا) واحد برای خدمات داخلی، جراحی، بیهوشی، تشخیصی، پاراکلینیک و توانبخشی به عنوان معیار ثابت اندازه گیری ارزش نسبی

Ø     تفکیک جزء فنی و حرفه ای ارزش خدمات تشخیصی و درمانی برای موسسات پزشکی و پزشکان

 

3)    هدف کلی:  پایش پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشک

اهداف اختصاصی:

Ø     ارتقای کار تیمی، ایجاد انگیزه بین کارکنان غیر پزشک برای فعالیت بیشتر در بخش­ها و واحدهای درمانی

Ø     افزایش بهره وری منابع انسانی، افزایش کیفیت خدمات و ارتقاء رضایتمندی مدیران

Ø     حرکت به سمت ایجاد تعادل دریافتی کارکنان مبتنی بر کیفیت و کمیت با توجه به سختی کار

Ø       کاهش فاصله پرداختی به کارکنان پزشک و غیر پزشک

Ø     عدالت در توزیع درآمد اختصاصی

Ø      

 

 

4)    هدف کلی: رسیدگی به امور مصدومین ترافیکی و بیماران نیازمند و سوختگی و روانی

اهداف اختصاصی:

Ø     نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه

Ø     رسیدگی به اسناد بیماران مشمول ماده92 بیمارستان های خصوصی و دولتی

Ø     رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص اجرای ماده 92 در مراکز دولتی و خصوصی

Ø     متولی ماده 92 در استان در بعد درمان و رسیدگی به اسناد

Ø     پیگیری اعتبارات تخصیص یافته از محل حوادث ترافیکی، نیازمندان، سوختگی و روانی

Ø     توزیع اعتبارات بر اساس ثبت در سامانه های مربوطه با اعمال کسورات بیمارستان

 

 

 

 

 

5)    هدف کلی: ارتقاء کمی و کیفی رسیدگی به اسناد

اهداف اختصاصی:

Ø     ضابطه­مند کردن ارسال، دریافت و رسیدگی به اسناد واحدهای تابعه

Ø     تهیه و تدوین فرمت­های یکسان فرم­های آمار عملکرد

Ø     جمع بندی آمار کلی بازه زمانی مشخص

Ø     تهیه برنامه زمانی جهت ارسال آمار و اسناد از مراکز درمانی تابعه

 

6)    هدف کلی: بهبود کیفی و کمی زیرساخت­های ارتقاء بهره­وری، در آموزش و کاهش کسورات برپایه مبانی اقتصاد درمان

اهداف اختصاصی:

Ø     بررسی وضعیت عملکرد واحدهای تابعه هر سه ماه یکبار

Ø     ارائه راهکارهای افزایش درآمد و سرمایه به واحد های تابعه براساس تحلیل آماری بدست آمده

Ø     تدوین و گردآوری وضعیت عملکرد واحدهای تابعه بصورت جدول Excel

Ø     بررسی علل عمده کسورات براساس تحلیل آمار عملکرد

 

7)    هدف کلی:ساماندهی  اطلاعات مرتبط با واحد (دستورالعمل ها، تعرفه و ...)

اهداف اختصاصی:

Ø     تدوین آخرین تعرفه های خارج از کتابچه اعلامی از سوی وزارت متبوع

Ø     گردآوری و تدوین دستورالعملهای وزارت متبوع در طی یک سال اخیر

Ø     دیجیتالی نمودن اطلاعات مورد نیاز

Ø     ساماندهی تعرفه های اعلامی اخیر وزارتخانه

Ø     ساماندهی دستورالعملهای وزارتی

 

8)    هدف کلی:برگزاری کارگاه­های آموزشی جهت مدیران و کارشناسان واحدهای ذیربط

اهداف اختصاصی:

Ø     تعریف عناوین آموزشی

Ø     مکاتبه و دعوت از اساتید و کارشناسان دانشگاه و انجمن­های مرتبط با واحد اقتصاد سلامت

Ø     تامین اعتبار مورد نیاز

Ø     برگزاری کارگاه جهت مدیران حداقل هر 6 ماه یکبار

Ø     برگزاری کارگاه جهت کارشناسان حداقل هر 6 ماه یکبار

 

9)     هدف کلی: بررسی عملکرد هزینه و درآمد بیمارستانها

اهداف اختصاصی:

Ø     بازدید از بیمارستان های تابع دانشگاه جهت بررسی هزینه و درآمد

Ø     جمع آوری اطلاعات مالی بیمارستان ها شامل هزینه و درآمد

Ø     تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر فرآیند درمان و هزینه

Ø     ارائه راهکار جهت افزایش درامد و کاهش هزینه های بیمارستانی به منظور افزایش بهره وری

Ø     بررسی مطالبات بیمارستان ها از سازمان های بیمه گر

Ø     بررسی وضعیت بدهی و پرداخت های بیمارستان ها

Ø     بررسی وضعیت مالی بخش های بیمارستان ها به تفکیک هر بخش

 

10)                        هدف کلی: رسیدگی به امور بیمه ای واحدهای تابعه

 

اهداف اختصاصی:

 

Ø     پیگیری مشکلات بیمه ای واحدهای تابعه و سازمان های بیمه گر

Ø     پیگیری در خصوص وصول مطالبات واحدهای تابعه از سازمان های بیمه گر

Ø     پیگیری برگزاری جلسات کمیته همسویی که در آن به موارد اختلافی بین سازمان های بیمه گر و دانشگاه علوم پزشکی پرداخته می شود

Ø     بررسی کسورات بیمه ای

Ø     عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد بیمه مکمل

 

11)                        هدف کلی: ساماندهی واگذاری خدمات سلامت مراکز تابعه

 

اهداف اختصاصی:

 

Ø     انجام کلیه امور مربوط به واگذاری خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی

Ø     استخراج و تحلیل قیمت پایه جهت واگذاری خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی

Ø     نظارت بر واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی

Ø     ارائه راهکار جهت ارتقاء عملکرد واحدهای واگذار شده

Ø     تنظیم قرارداد نحوه واگذاری خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)      هدف کلی: ارتقاء کمی و کیفی رسیدگی به اسناد

 اهداف اختصاصی

مسئول پیگیری

تواتر اجرا

نحوه اجرا

خروجی output

1.  ضابطه­مند کردن ارسال، دریافت و رسیدگی به اسناد واحدهای تابعه

کارشناسان اداره

سه ماهانه

تهیه برنامه زمانی جهت ارسال آمار و اسناد از مراکز درمانی تابعه

ارسال به موقع اسناد

2.  جمع بندی آمار کلی در بازه زمانی مشخص

کارشناسان اداره

سه ماهانه

تهیه و تدوین فرمت­های یکسان فرم­های آمار عملکرد

جمع آوری اطلاعات

 

 

7)      هدف کلی: بهبود کیفی و کمی زیرساخت­های ارتقاء بهره­وری، در آموزش و کاهش کسورات برپایه مبانی اقتصاد درمان

 اهداف اختصاصی

مسئول پیگیری

تواتر اجرا

نحوه اجرا

خروجی output

1.  بررسی وضعیت عملکرد واحدهای تابعه

کارشناسان اداره

سه ماهانه

تدوین و گردآوری وضعیت عملکرد واحدهای تابعه بصورت جدول Excel

برآورد وضعیت مالی واحدها

2.  ارائه راهکارهای افزایش درآمد و سرمایه به واحد های تابعه براساس تحلیل آماری بدست آمده

کارشناسان اداره

سه ماهانه

اقتصاد سنجی واحدهای تابعه

افزایش درآمد واحدها

3.  بررسی علل عمده کسورات براساس تحلیل آمار عملکرد

کارشناسان اداره

سه ماهانه

تحلیل کسورات و علت یابی

کاهش کسورات

 

 

8)      هدف کلی: ساماندهی  اطلاعات مرتبط با واحد (دستورالعمل ها، تعرفه و ...)

 اهداف اختصاصی

مسئول پیگیری

تواتر اجرا

نحوه اجرا

خروجی output

1.  تدوین آخرین تعرفه های خارج از کتابچه اعلامی از سوی وزارت متبوع

کارشناسان اداره

سه ماهانه

ساماندهی تعرفه های اعلامی اخیر وزارتخانه و ارسال به بیمارستانها

به روز رسانی اطلاعات

2.  گردآوری و تدوین دستورالعملهای وزارت متبوع در طی یک سال اخیر

کارشناسان اداره

سه ماهانه

ساماندهی دستورالعملهای وزارتی

به روز رسانی اطلاعات

3.  دیجیتالی نمودن اطلاعات مورد نیاز

کارشناسان اداره

سه ماهانه

 

به روز رسانی اطلاعات

 

 

 

 

 

9)      هدف کلی: برگزاری کارگاه­های آموزشی جهت مدیران و کارشناسان واحدهای ذیربط

 اهداف اختصاصی

مسئول پیگیری

تواتر اجرا

نحوه اجرا

خروجی output

1.تعریف عناوین آموزشی

کارشناسان اداره

سه ماهانه

نیازسنجی و تعیین اولویتهای آموزشی

تعیین گروه هدف

برگزاری کارگاه آموزشی

2.مکاتبه و دعوت از اساتید و کارشناسان دانشگاه وبخشهای مرتبط

کارشناسان اداره

سه ماهانه

دعوت از اساتید

 

برگزاری کارگاه آموزشی

3.تامین اعتبار مورد نیاز و تدارک فضای فیزیکی

کارشناسان اداره

سه ماهانه

مکاتبات مورد نیاز جهت اجرایی نهای کارگاه

برگزاری کارگاه آموزشی

 

 

10)   هدف کلی: بررسی عملکرد هزینه و درآمد بیمارستانها

 اهداف اختصاصی

مسئول پیگیری

تواتر اجرا

نحوه اجرا

خروجی output

1.  بازدید از بیمارستان های تابع دانشگاه جهت بررسی هزینه و درآمد

کارشناسان اداره

شش ماه

تشکیل گروه بازدید

تهیه چک لیست نظارتی

تحلیل هزینه و درآمد

2.  جمع آوری اطلاعات مالی بیمارستان ها شامل هزینه و درآمد

کارشناسان اداره

شش ماه

تهیه چک لیستهای جمع آوری اطلاعات

تحلیل هزینه و درآمد

3.  ارائه راهکار جهت افزایش درامد و کاهش هزینه های بیمارستانی به منظور افزایش بهره وری

کارشناسان اداره

شش ماه

تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر فرآیند درمان و هزینه

تحلیل هزینه و درآمد

4.  بررسی مطالبات بیمارستان ها از سازمان های بیمه گر

کارشناسان اداره

شش ماه

اقتصاد سنجی مطالبات بیمارستانها

تحلیل هزینه و درآمد

5.  بررسی وضعیت بدهی و پرداخت های بیمارستان ها

کارشناسان اداره

شش ماه

اقتصاد سنجی وضعیتهای موجود

تحلیل هزینه و درآمد

6.  بررسی وضعیت مالی بخش های بیمارستان ها به تفکیک هر بخش

کارشناسان اداره

شش ماه

اقتصاد سنجی هر بخش

تحلیل هزینه و درآمد

 

 

11)   هدف کلی: رسیدگی به امور بیمه ای بیمارستان های تابعه

 اهداف اختصاصی

مسئول پیگیری

تواتر اجرا

نحوه اجرا

خروجی output

1.  پیگیری مشکلات بیمه ای واحدهای تابعه و سازمان های بیمه گر

کارشناسان اداره

شش ماهه

تحلیل آمار عملکردی  مراکز تابعه جهت اعمال نظر مداخله ای

بهبود عملکرد ، تبادل تجربیات

2.  وصول مطالبات واحدهای تابعه از سازمان های بیمه گر

کارشناسان اداره

شش ماهه

پیگیری ارسال اسناد بیمه مراکز و وصول مطالبات از سوی سازمان بیمه

جذب حداکثری مطالبات در کمترین زمان

3.  برگزاری جلسات کمیته همسویی که در آن به موارد اختلافی بین سازمان های بیمه گر و دانشگاه علوم پزشکی پرداخته می شود

کارشناسان اداره

شش ماهه

برگزاری جلسات همسویی

پیگیری مصوبات جلسات

 

بستر سازی روابط مطلوب

4.  بررسی کسورات بیمه ای

کارشناسان اداره

شش ماهه

تحلیل رندم پرونده های پزشکی بیمارستان ها و بررسی کسورات بیمه ای

بررسی علل عمده کسورات بر اساس تحلیل آمار عملکرد

5.  عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد بیمه مکمل

کارشناسان اداره

شش ماهه

پیگیری عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی

ساماندهی قراردادهای بیمه های مکمل