سامانه های واحد اقتصاد درمان

                                                               

ردیف

شرح

آدرس سامانه

1

سامانه ثبت مصدومین ترافیکی

http://92.health.gov.ir

2

ثبت گزارش گیری نیازمندان روانی سوختگی مسمومین صعب العلاج

http://Medcare.health.gov.ir

3

کاهش فرانشیز بستری و سرپایی

http://hse.health.gov.ir

4

برنامه قاصدک

http://pbp.behdasht.gov.ir

5

داشبورد سامانه قاصدک و مهتاب

http://report.behdasht.gov.ir

6

وبسایت معرفی تعرفه ها و دستورالعمل های آن

http://Rvu.behdasht.gov.ir

7

وبسایت تدوین دستورالعمل های استاندارد و تعرفه سلامت

http://hetas.behdasht.gov.ir