اداره های تحت نظر مدیریت تجهیزات پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی

1-اداره نگهداشت وآموزش

2-اداره نظارت وارزیابی

3-اداره تأمین

شرح وظایف اداره نگهداشت و آموزش

1.ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی کلیه تجهیزات پزشکی بیمارستانهای تابعه

2.تدوین یک برنامه جامع نگهداشت تجهیزات پزشکی برای بیمارستانهای تابعه

3.برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل های اجرایی ضوابط مدیزیت نگهداشت جهت ایجاد وحدت رویه در بیمارستانهای تابعه برای موارد ذیل:

*نظارت بر نصب و راه اندازی و تحویل دستگاه ها

* تهیه تعمیرات از اعلام اولیه خرابی تا اتمام تعمیرات

*بررسی فاکتورها /پیش فاکتورها ی صادره از جانب شرکتهای تجهیزات پزشکی

*انجام آزمون های کنترل کیفی

*عقدقراردادهای سرویس و نگهداری برای تجهیزات سرمایه ای و حیاتی

*اسقاط تجهیزات پزشکی

*ارتقاء و جایگزینی تجهیزات پزشکی

*گزارش حوادث ناگوار مرتبط با تجهیزات پزشکی

4.نیاز سنجی ،برنامه ریزی و برگزاری آموزش های مورد نیاز کارشناسان و کاربران تجهیزات پزشکی

5.پایش اجرای برنامه جامع نگهداشت و اخذ بازخورد از بیمارستانها شامل موارد ذیل:

*اطلاعات مربوط به هزینه های انجام شده در خصوص تعمیرات تجهیزات پزشکی

*اطلاعات مربوط به هزینه های انجام شده در خصوص قراردادهای سرویس و نگهداری

*اطلاعات مربوط به هزینه های انجام شده در خصوص آزمونهای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

6.تهیه گزارش های تحلیلی مربوط به پایش اجرای برنامه جامع نگهداشت و تاثیرهای آن شامل:

*تاثیر بر میزان خرابی تجهیزات پزشکی(تعداد خرابی های اتفاق افتاده برای تجهیزات پزشکی)

*تاثیر بر زمان خواب دستگاه ها (بویژه دستگاه های سرمایه ای)

*تاثیر برکاهش هزینه های نگهداشت

*برآورد هزینه مورد نیاز هر بیمارستان جهت اجرای برنامه نگهداشت (برمبنای ارزش کلی سرمایه ای تجهیزات بیمارستان و مقدارر هزینه کرد انجام شده برای اجرای برنامه نگهداشت)

*تاثیرعدم انجام آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی بر صحت و دقت ایمنی و عملکرد دستگاه و هزینه ها

 

شرح وظایف اداره نظارت و ارزشیابی

1.تدوین چک لیست های نظارتی و ارزشیابی با همکاری ادارات دیگر مانند اداره نگهداشت و آموزش و...

2.ارزشیابی بیمارستانها

3.کارشناسی رسیدگی به شکایات مرتبط با تجهیزات پزشکی

4.نظارت بر واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش بمنظور بررسی رعایت استانداردها،ضوابط و شرایط محیطی از جانب شرکت تولید کننده

7.نظارت بر شرکت های توزیع کننده تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش

8.نظارت براصناف و شرکتهای عرضه کننده تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش

9.نظارت بر انبارهای تجهیزات پزشکی در منطق تحت پوشش دانشگاه

10.نظارت بر توزیع تجهیزات مصرفی به لحاظ قیمت،نحوه توزیع و...

11.نظارت برامور مربوط به قاچاق تجهیزات و وسایل پزشکی

12.تدوین دستورالعمل های مربوط به نحوه خرید برای بیمارستانها بمنظور جلوگیری از ورود کالاهای فاقد اصالت به بیمارستانها

13.هماهنگی و همکاری با مراجع ذیصلاح حقوقی و نظارتی در سطح دانشگاه و وزارتخانه

14.انجام امور کارشناسی بمنظور تامین نیازهای فنی کمیسیون سطح بندی جهت اخذ تصمیم در کمیسیون

 

شرح وظایف اداره تامین

1.نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت نیاز های تجهیزات پزشکی مراکز تحت پوشش با توجه به معیارهای مشخص شده

2.بررسی نیازهای اعلام شده توسط بیمارستانها و تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز آنها بصورت سالانه

3.انجام مراحل کارشناسی خرید سفارشات خارجی

4.کارشناسی بالینی،فنی و قیمتی خریدهای متمرکز(کلی)دانشگاه ها و بویژه در خصوص دستگاه های سرمایه ای و یا تکنولوژی های خاص و مورد نیاز دانشگاه

5.برگزاری دوره های آموزشی فراگیر برحسب موضوع برای گروه های هدف بصورت کلی و یا به صورت جداگانه حسب اعلام اداره نگهداشت و آموزش

6.انجام پژوهش های مرتبط با تجهیزات پزشکی و تعامل مستمر با سازمان ها،نهادها و سایر منابع تامین و سیاست گذاری در این حوزه بمنظور استفاده از منابع یا شرایط های بوجود آمده

7.حضور در جلسات شورای تجهیزات پزشکی دانشگاه

8.حضور در جلسات تجهیزات پزشکی بیمارستانها