واحد بیماریهای خاص

واحد سلامت مادرو کودک

اداره امور آزمایشگاه

صدور پروانه ها

واحد نظارت بر موسسات پزشکی
واحد اعتبار بخشی
کمیسون تعزیرات
مدیریت پرستاری