شرح وظایف :

 

واحد آمار:

1-تهيه آمارهاي رايج عملكرد و فعاليت مراكز تابعه دانشگاه طبق فرمتهاي استاندارد كشوري شامل دريافت آمارهاي ارسالي از مراكز، كنترل، تصحيح، جمع بندي، تجزيه و تحليل و تلخيص به عنوان آمار كل دانشگاه و به صورت دوره اي (ماهيانه، فصلي، شش ماهه، ساليانه(

·         فعاليت بيمارستان به تفکیک بخش: ( تخت ثابت تخت فعال بيمار بستری و مرخص شده و ...)

·         آمار مراجعين سرپائی بيمارستان به ( پزشک پيراپزشک و قسمتهای پاراکلينيک اورژانس  به تفکیک تخصص و تعداد پزشک)

·         آمار خدمات ارائه شده در بیمارستان به تفکیک بستری و سرپایی

·         آمار اتاق عمل به تفکیک پزشک،تخصص و تعداد بیمار عمل شده

·         تعداد عمل های انجام شده به تفکیک نوع عمل

·         تعداد بیمار عمل شده به تفکیک نوع عمل

·         آمار ماهیانه اورژانس های بیمارستانها 

·         آمار حوادث اتفاق افتاده در اورژانس

     2-تهيه شاخص های درمانی مربوط به آمار های فوق

3-مدیریت فرایند ثبت اطلاعات بیمارستانی در سامانه آمار و اطلاعات بیمارستان های وزارت متبوع (AVAB) شامل اطلاعات شناسنامه ای بیمارستانها، اطلاعات عملکرد بیمارستانها، اطلاعات نیروی انسانی و پزشکان، اطلاعات تجهیزات پزشکی و تجهیزات سرمایه ای و نیز سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه(MIS)  و چک کردن مطابقت محتوای آماری هر دو سامانه با یکدیگر

4-پیاده سازی سامانه MIS در معاونت درمان:

·         ساخت گزارش و کنترل فرم های بیمارستانی موجود در سامانه،

·      تحلیل، ساخت فرم،ساخت گزارش و کنترل کردن فرم های آماری طبق توافق و نیازهای آماری واحدهای تابع معاونت درمان
جمع آوری، استخراج و تحلیل داده های آماری واحدهای تابعه حوزه معاونت درمان دانشگاه
  

5-ارائه بازخورد اطلاعاتي (Feed back)  از فعاليت واحدها و تدوین بسته شاخص های کلیدی عملکردی حوزه درمان، هدف گذاری و پایش مستمر شاخص ها جهت مقايسه و ساير بهره برداريهاي لازم

6-تهيه گزارشات، نشريات و بولتن هاي آماري در دوره هاي مختلف وارائه آنها

7- تهيه اطلاعات درماني مورد نياز  به صورت مقطعي، موردي و دوره اي مختلف طبق فرمتهاي مورد نياز بودجه و تشكيلات دانشگاه، سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استان و كشور، نظام پزشكي، مديريت كل بازرسي كشور

8-پاسخ به نامه ها و آمارهای درخواستی از وزارت بهداشت و سایر مراکز

9-تدوين روشهاي آماري و پردازش و مديريت اطلاعات صحيح بر اساس اصول علمي و حرفه اي جهت استخراج و توليد اطلاعات و شاخصهاي قابل استفاده در قالب جزوه  های آموزشی

10-اصلاح نظامهاي آماري و گردش اطلاعاتي

واحد مدارك پزشكي:

1-      نظارت برعملكرد بخشها و ادارات مدارك پزشكي كليه  واحدهاي تحت پوشش

2-      انجام بازدیدهای نظارتی و اعتباربخشی مستمر در محورهای مختلف مدارک پزشکی همچنین ارائه گزارش بازدید به مراکز مورد بازدید

3-      توزيع نيروي انساني آمارو مدارك پزشكي بر اساس بررسيهاي كارشناسانه اعم از طرحي، استخدامي، انتقالي و غيره و جابجائي نيروها

4-      بررسي، تحقيق و اعلام نظر كارشناسي و مشاوره در خصوص انواع فعاليتهاي بخشهاي مدارك پزشكي  و پاسخ كارشناسي

5-ساماندهي روشهاي كار، تجهيزات، نيروي انساني، فضا و مكان بخشهاي مدارك پزشكي، فرآيند هاي چرخه بيمار (پذيرش و ترخيص)در بيمارستانها ايجاد سيستم هاي  بانكهاي اطلاعاتي بيماريها و جراحيها و....

6- برگزاري كارگاههاي آموزشي براي كليه پرسنل مدارك پزشكي در مراكز تحت پوشش و ستاد معاونت

7-تشکیل کمیته مدارک پزشکی در معاونت درمان :

8-برگزاری جلسات كميته تخصصي مدارك پزشكي

9-جمع آوري و بررسی صورتجلسات كميته هاي مدارك پزشكي مراكز درماني

10-بررسي صورتجلسات و ارائه راه حلهاي پيشنهادي در مواقع لازم

11-یکپارچه سازی و ارسال آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادره از وزارت بهداشت و درمان به كليه مراكز درماني

12-ارزيابي فرمهاي مورد استفاده در مراكزدرماني ونظارت بر استفاده از فرمهاي استاندارد مدارك پزشكي