سامانه های واحد آمار و مدارک پزشکی

ردیف

شرح

آدرس سامانه

1

آمار و اطلاعات بیمارستانی

http://avab.behdasht.gov.ir/rbp

2

اتوماسیون آماری دانشگاه

www.mis.hums.ac.ir

3

برنامه عملیاتی

http://hop.behdasht.gov.ir