نام و نام خانوادگی

فرشید زحمتکش

سمت

مسئول سیستم های اطلاعات بیمارستانی

مدرک تحصیلی

کارشناس پرستاری

 

 

 

نام و نام خانوادگی

ناهید شهابی

سمت

کارشناس سیستم های اطلاعات بیمارستانی

مدرک تحصیلی

ارشد آموزش بهداشت