معرفی اعضای دبیرخانه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکردفرشید زحمتکش-دبیر کارگروه بازتوزیع درامد های اختصاصی دانشگاه


اعظم ناصری زاده-کارشناس بازتوزیع درامد های اختصاصی دانشگاه 


ناهید شهابی-کارشناس بازتوزیع درامد های اختصاصی دانشگاه