وظایف دبیرخانه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد  •    نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد توسط هیئت اجرایی در بیمارستان های استان

  •     پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی بیمارستان ها در زمینه اجرای دستورالعمل و عندالزوم استعلام از دبیرخانه شورا

 

  •  بررسی پیشنهادات واصله از سوي هیئت اجرایی در بیمارستان ها و جمعبندي جهت ارائه به  کارگروه

 

  •  ارائه گزارش های منظم و دوره ای به کارگروه دانشگاه

 

  • ابلاغ مصوبات کارگروه به مراکز درمانی و نظارت بر حسن اجرای این مصوبات