جلسه آموزشي نحوه محاسبه سهم بخش سال  در شرق و غرب استان سال1397

در تاريخ 16دي ماه  جلسه آموزشي جهت چگونگي محاسبه سهم بخش در مكان سالن كنفرانس بيمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب برای بیمارستان های شرق استان با حضور مدیران و مسئولین بخش های مراکز تشكيل شد و جلسه شرق استان نیز در بیمارستان شهدا بندر لنگه مورخ 18دی 97 برگزار شد.